Algemene voorwaarden – Bianca Grondman– kvk: 34323884

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Bianca Grondman en bijbehorende websites.

Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Bianca Grondman

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34323884, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Bij Bianca Grondman horen de volgende websites:

  • https://www.zenggiyoga.com/

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

Dienst

Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Bianca Grondman aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Bianca Grondman.

Gebruiker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Bianca grondman, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen, evenementen en alle abonnementen die Bianca Grondman aanbiedt.

Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website

De website zenggiyoga.com en alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door Bianca Grondman.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de producten en diensten van Bianca Grondman zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

1.2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

1.2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Bianca Grondman, een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.

1.2.4 Voor de diensten van Bianca Grondman, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.2.5 Bianca Grondman is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bianca Grondman zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Bianca Grondman beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

1.2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Bianca Grondman een regeling treffen naar redelijkheid.

1.2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

1.3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Bianca Grondman niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Bianca Grondman in het leven roepen.

1.3.2 Bianca Grondman is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

1.3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Bianca Grondman is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Bianca Grondman samengesteld. Bianca Grondman is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.3.4 Bianca Grondman is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

1.3.5 Bianca Grondman kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen workshops, retreats of andere diensten van Bianca Grondman. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

1.3.6 De aansprakelijkheid van Bianca Grondman overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Bianca Grondman verzekerd is.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

1.4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Bianca Grondman rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Bianca Grondman.

1.4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bianca Grondman en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

1.4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Bianca Grondman schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Bianca Grondman daardoor of in verband daarmee lijdt. Bianca Grondman behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

Artikel 5 – Privacy

1.5.1 Bianca Grondman zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

Artikel 6 – Toepasselijk recht

1.6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Bianca Grondman, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten

2.1. Als de gebruiker onze producten heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een onbepaalde tijd toegang tot dit online product. Deze voor onbepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Bianca Grondman.

2.2 Het is niet toegestaan om deze (yoga)video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

2.3 Als de gebruiker een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.

2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

2.5 De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Bianca Grondman hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

2.6 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst.

2.7 Bianca Grondman behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

2.8 Bianca Grondman doet zijn best om ervoor te zorgen dat de online diensten altijd beschikbaar zijn. Bianca Grondman kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

2.9 Bianca Grondman doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Bianca Grondman kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

2.10 Bianca Grondman kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

2.12 Bij normaal gebruik van de producten en diensten van Bianca Grondman, kunnen de video’s en de overige informatie in de producten en onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Bianca Grondman behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

2.13 Specifiek van toepassing op gebruikers van de online training ‘Zenggi Yoga. “Met open armen je hart verwarmen” Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd op de cursussen van 30 dagen. Deze periode gaat in direct na aankoop van het product. Binnen deze tijd kan de gebruiker een beroep doen op onze ‘niet goed geld terug garantie.’ Hiervoor dient de gebruiker aan te tonen dat de oefeningen uit de cursus actief en serieus zijn meegedaan. Na deze termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de ‘niet goed geld terug garantie.’

2.14 Bianca Grondman behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Bianca Grondman.

2.15 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

2.16 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

2.17 Specifiek van toepassing op gebruikers van de abonnementen op Zenggiyoga: Abonnementen worden iedere overeengekomen termijn verlengd via automatisch incasso. Abonnementen kunnen 3 maanden na aankoop op ieder gewenst moment worden stopgezet. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Deel 3: Aanvullende bepalingen offline workshops, cursussen en evenementen

3.1 Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te worden.

3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop te annuleren, krijgt hij / zij het volledige bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een maand van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan.

3.3 Bianca Grondman doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Bianca Grondman kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

3.4 Bianca Grondman kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telfoons, portemonnee etc.

3.7 Bianca Grondman heeft het recht een offline cursussen, lessen workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Bianca Grondman heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

3.8 Bianca Grondman behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Bianca Grondman.

3.9 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

LinkedIn
Email
Facebook Like